Thuistaallessen

Connecting2U heeft sinds 2005 het traject EDUMO=EDUFA. De titel van het traject lijkt onduidelijk, maar komt neer op het volgende: “Educating a mother is educating a family”. De ontwikkeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Sociaal Fonds in de vorm van de stimuleringsregeling ESF/EQUAL. Mede geïnspireerd door de Commissie PAVEM is het project vormgegeven om de participatie van allochtone vrouwen te bevorderen.

EDUMO=EDUFA is een zogenaamd 'samenlooptraject'. In zo’n traject worden integratie en re-integratie tegelijkertijd nagestreefd. Het Ministerie van Justitie, verantwoordelijk voor inburgering en integratie, heeft met een zestal gemeenten een convenant gesloten om de inzet van deze innovatieve manier van integreren en reïntegreren verder te bevorderen. Connecting2U werkt daarbij in nauwe samenwerking met ROC’s en werkgevers om het perspectief zo concreet mogelijk te maken.


Doelgroep allochtonen

De doelgroep allochtonen is pluriform van karakter. Deze bestaat uit zowel mannen als vrouwen, ongeschoolden, laag - en hoogopgeleiden. Wij richten ons vooral op de ongeschoolde en laagopgeleide vrouwen. Zij vormen tenslotte de kwetsbaarste groep, zeker nu steeds meer eenvoudig productiewerk richting lagelonenlanden verdwijnt .

De school thuis
 

In onze samenleving neemt de computer steeds meer een centrale plaats in. Niet alleen e-mail en internet, maar ook e-learning speelt daarbij een grote rol. Zo kunnen deelnemers wanneer het hun uitkomt aan hun integratie en inburgering werken. Ons internetportaal www.thuistaallessen.nl is een voorbeeld van de innovatieve oplossingen van Connecting2U BV. We brengen de school naar de deelnemers en niet de deelnemers naar school. Zodoende is het project uitstekend in te zetten als leerlijnondersteunend instrument.

Taal & Werk en een perspectief op een baan

EDUMO=EDUFA werkt voornamelijk met ongeschoolden en laagopgeleiden. Daarbij zijn de volgende aannames een uitgangspunt geweest.

  1. Veel allochtonen willen participeren, ook op de arbeidsmarkt. Het ontbreken van een startkwalificatie en een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal staan dit echter in de weg.
  2. Veel laagopgeleiden en analfabeten leren het snelste en het meeste als hun leerstrategie een mix is van doen, communiceren en taalonderwijs (bron: Emeritus hoogleraar Nederlands als Tweede Taal, R. Appel).
  3. Deze groep is minder goed te benaderen met een concept van leslokalen, theorie en zitten op een stoel.
  4. De allochtone vrouwen/moeders zijn een belangrijke sleutel voor de duurzame integratie in de Nederlandse samenleving

Allochtonen hebben tal van talenten. Door middel van taalonderwijs zorgen we ervoor dat ze ingezet worden ten behoeve van individu en samenleving.

 

COPYRIGHT 2010 © CONNECTING2U